Γραφείο Πρυτανείας

Γλυκερία Πήτα

+30 2310996703, 996894, 996885, 996898

 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

  • Τήρηση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, φυσικού Αρχείου και χρήση του Γενικού Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
  • Έκδοση εγκρίσεων Πρύτανη για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΕΙ
  •  Έκδοση Πράξεων ορισμού πληρεξουσιότητας δικηγόρων
  • Έκδοση αποφάσεων Πρύτανη για αποδοχές γνωμοδοτήσεων της Νομικής Επιτροπής (ΝΕ) του ΑΠΘ
  • Έκδοση αποφάσεων Πρύτανη για αποδοχές απαντήσεων της ΝΕ του ΑΠΘ
  • Διαβίβαση ερωτημάτων των υπηρεσιών του ΑΠΘ προς τη ΝΕ του ΑΠΘ
  • Διαβίβαση ερωτημάτων προς το Δικαστικό Γραφείο του ΑΠΘ
  • Διαβίβαση στοιχείων για δικαστικές υποθέσεις στη ΝE του ΑΠΘ
  • Σύνταξη και διαβίβαση απαντήσεων σε ερωτήματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΑΙΘ
  • Σύνταξη και διαβίβαση απαντήσεων επί αιτημάτων αιγίδων
  •  Έκδοση αποφάσεων Πρύτανη των αδειών για υπηρεσιακούς και προσωπικούς λόγους των Πρυτανικών Αρχών, καθώς και για προσωπικούς λόγους των μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ
  •  Έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων του Πρύτανη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΠΘ, προς Δημόσιους Οργανισμούς και Φορείς, ανάρτηση αποφάσεων στη Διαύγεια, όταν αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις
  •  Έκδοση απαντήσεων/εγγράφων προς τους πολίτες, τις λοιπές υπηρεσίες του ΑΠΘ και λοιπούς φορείς
  • Πειθαρχική διαδικασία: i) Έκδοση αποφάσεων Πρύτανη για: Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ) / Κλήση σε Απολογία / Υποθέσεις που τέθηκαν στο αρχείο / Παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ii)  Αναζήτηση στοιχείων και διερεύνηση καταγγελλομένων για πειθαρχικές υποθέσεις, iii) Αποστολή στοιχείων για πειθαρχικές υποθέσεις σε: Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΣΕΕΔΔ, ΓΕΔΔ, ΣΕΥΥΠ), Υπουργείο Υγείας, ΥΠΑΙΘ, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Εφετών, Συνήγορο του Πολίτη, iv) Ηλεκτρονική καταχώρηση πειθαρχικών υποθέσεων στο πληροφοριακό σύστημα τήρησης δεδομένων του ΣΕΕΔΔ, για το προσωπικό του ΑΠΘ
  • Διαβίβαση Εισηγήσεων του Πρύτανη προς τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο
  • Σύσταση – τροποποίηση i) της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ii) της Ομάδας Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
  • Επιμέλεια διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας Κοσμητόρων και Προέδρων Τμημάτων και συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών όπου προβλέπονται από το Ν.4485/2017, όπως ισχύει
  • Επιμέλεια διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας εκπροσώπων μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικών υπαλλήλων σε συλλογικά όργανα – Επιμέλεια διεξαγωγής εκλογών Κοσμητόρων Σχολών, Προέδρων Τμημάτων και Διευθυντών Τομέων

 • Κατσαουνίδου Βασιλική
  Πανταζή Ιωάννα
  Πάσιου Δήμητρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο