Συνεδριάσεις

Στην παρούσα ενότητα αναρτώνται σε τακτική βάση τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής με στόχο την κοινοποίηση:

  1. των σχεδιαζόμενων δράσεών της,
  2. και της πορείας υλοποίησης των εώς τώρα τεθειμένων στόχων της.

Η προσβασιμότητα στα ως άνω κρίνεται αναγκαία: πρώτον για τον ευρύτερο δυνατό έλεγχο της δράσης της Επιτροπής στα πλαίσια της ακαδημαϊκής κοινότητας. Και δεύτερον με στόχο να λειτουργήσει ως μία ανοιχτή πρόσκληση διατύπωσης επιπλέον προτάσεων και ιδεών.