ΕΔΒΜ143_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 91086 & 96049

Eπισυνάπτουμε την απόφαση ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. πρωτ. 91086 & 96049 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στο site του ΕΛΚΕ.

Πρόσκληση 91086 (2η Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων): https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/64697?ReturnToPage=1&Pag...

Πρόσκληση 96049: https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/64930?ReturnToPage=1&Pag...

Με εκτίμηση,

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Συνημμένα αρχεία