Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ Ν&Ν για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας, και Ιατρικής του ΑΠΘ σε συνεργασία με πρωτοπόρα Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής διοργανώνουν από το 2002 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) διετούς φοίτησης, στις ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Ν&Ν). Το ΔΠΜΣ Ν&Ν θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά και καλύτερα ΠΜΣ στην Ευρώπη στις Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις 3 κατευθύνσεις:

1) Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων & Οργανικών Ηλεκτρονικών,

2) Νανομηχανική, Νανοβιοϋλικά & Νανοσωματίδια,

3) Νανοϊατρική – Νανοβιοτεχνολογία – Βιοηλεκτρονική, και

σε Διδακτορικό Δίπλωμα από τα αντίστοιχα Τμήματα.

 

Οι σπουδαστές παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στα Διεθνή Συνέδρια και Θερινά Σχολεία Νανοτεχνολογίας και Οργανικών Ηλεκτρονικών (NANOTEXNOLOGY) που διοργανώνονται στη Θεσσαλονίκη όπου παρουσιάζονται επιστημονικά θέματα αιχμής από 700 ειδικούς επιστήμονες από 50 χώρες.
 

Για το Ακαδημαϊκο Ετος 2020-2021 το Τµήµα Φυσικής Α.Π.Θ. ανακοινώνει τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων µεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διεπιστημονικό – Διατμηματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες” (ΔΠΜΣ Ν&Ν).

 

Μέγιστος αριθµός φοιτητών : ~ 23

Αίτηση 

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να καταθέσουν Αίτηση, και μαζί με αυτήν τα ακόλουθα:

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
  2. Απόφαση ΔΙΚΑΤΣΑ (Για τίτλους της αλλοδαπής)
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  5. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας
  6. Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος
  7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις / Αποδεικτικά  εμπειρίας
  8. Συστατικές επιστολές
  9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος
  10. Πρόσφατη φωτογραφία

Η Αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τµήµατος Φυσικής ή στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ Ν&Ν από 31 Αυγούστου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των φοιτητών είναι τα ακόλουθα:

1. Προπτυχιακές Σπουδές και Βαθμός Πτυχίου (50%)

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Θετικών Επιστημών (Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής κ.τ.λ), Πολυτεχνείου, Ιατρικών και Γεωπονικών Σχολών του εσωτερικού ή των αντίστοιχων τµηµάτων επίσηµα αναγνωρισµένων από το Ελληνικό κράτος ιδρυµάτων του εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι του ΔΠΜΣ Ν&Ν θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όπου συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ” (6.5).

2. Μαθήματα Κατεύθυνσης και Διπλωματική Εργασία (20%)

Για όλους τους υποψήφιους λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήµατα που σχετίζονται µε το ΔΠΜΣ.

3. Προσωπική συνέντευξη (20%)

Όλοι οι υποψήφιοι περνούν από προσωπική συνέντευξη, το πρόγραμμα της οποίας ανακοινώνεται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ Ν&Ν.

4. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Ερευνητική Εμπειρία και Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα (10%)

5. Συστατικές Επιστολές

Οι υποψήφιοι καταθέτουν μαζί με την αίτησή τους τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές.

6. Ξένη Γλώσσα

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Όσοι υποψήφιοι δεν είναι κάτοχοι έγκυρων πιστοποιητικών επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency), εξετάζονται στην ικανότητα τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα, την οποία διενεργεί το ΔΠΜΣ Ν&Ν κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων. Κατά την εξέταση επιτρέπεται η χρήση λεξικού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τµήµατος Φυσικής
54124, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 998550

Γραμματεία ΔΠΜΣ Ν&Ν, Τμήμα Φυσικής
Επ. Καθ. Αργύρης Λασκαράκης, τηλ. 2310998266 / 998850

Μετάβαση στο περιεχόμενο