Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων και δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

ΠΡΟΣ
Όλες τις Ακαδημαϊκές
και Υπηρεσιακές Μονάδες
του Α.Π.Θ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανά-πτυξης,
Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
Αθήνα

2.-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
-Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη
-Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως
Πανεπιστημιακών Δασών
-Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως
Αγροκτήματος
-Φοιτητικές Εστίες
– Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ)
του Α.Π.Θ.

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., στην έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 3068/23-6-2021, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) των άρθρων 12 και 39 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/5-9-2000), όπως ισχύει, και
β) του άρθρου 13 παρ.2 περ. λστ΄ του Ν.4485/2017, όπως ισχύει

και λαμβάνοντας υπόψη:
1) την υποχρεωτική χορήγηση αδειών στο προσωπικό κατά το μήνα Αύγουστο, λόγω έλλειψης προσωπικού για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των Υπη-ρεσιών του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια του έτους,
2) για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας,
3) αλλά και τις έκτακτες συνθήκες που προκύπτουν λόγω της υγειονομικής κρίσης,

αποφάσισε:
Α. Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου να παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διά-στημα από 2-8-2021 έως και 20-8-2021.
Β. Να δοθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων, για οποιο-δήποτε θέμα, μέχρι και τις 26 Ιουλίου 2021 και για το χρονικό διάστημα από τις 23 Αυγούστου 2021 έως και τις 31 Αυγούστου 2021.

Εξαιρούνται της παραπάνω απόφασης (Α) οι εξής υπηρεσίες οι οποίες θα παραμείνουν ανοι-κτές:
– Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)/ΑΠΘ- Επιτροπή Ερευνών
– Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ)
– Ο Σεισμολογικός Σταθμός
– Ο Μετεωρολογικός Σταθμός και το Μετεωροσκοπείο
– Το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
– Το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Παν/κών Δασών
– Το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος
– Οι Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης
– Το Τεχνικό Συνεργείο
– Η υπηρεσία κήπων
– Οι θυρίδες αλληλογραφίας
– Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ)

Επισημαίνεται ότι οι θυρίδες αλληλογραφίας, η φύλαξη των κτιρίων και η καθαριότητα θα λει-τουργούν με βάση ειδικό πρόγραμμα.
Σημειώνεται ότι για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού και τα μέλη του ΕΤΕΠ το παραπάνω χρονικό διάστημα της άδειάς τους θα χρεώνεται από το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και από τους Προέδρους των Τμημάτων αντίστοιχα, χωρίς την υποχρέωση υποβολής αίτησης από μέρους των εν-διαφερομένων.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου

Μετάβαση στο περιεχόμενο