Πρόσκληση υποψηφίων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση για την επιλογή τους για συμμετοχή στις εισιτήριες εξετάσεις, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

ΑΔΑ: ΡΕ0Ε46Ψ8ΧΒ-ΒΦΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

          Πρυτανικό Συμβούλιο

       (αριθμός συνεδρίασης 239/16-05-2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

       Μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίασή του με αριθμό 239/16-05-2023) και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ.151/116946/Β6/11-10-2011 (ΦΕΚ 2438/τ. Β΄/02-11-2011), καλούνται όσοι έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην διαδικασία επιλογής υποψηφίων για την συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., να υποβάλλουν, από 01 έως και 12 Ιουνίου 2023, τα δικαιολογητικά τους, στα γραφεία του Τμήματος, στην οδό Ικονίου 1, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση, (η οποία χορηγείται από το Τμήμα ή λαμβάνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος: https://www.vis.auth.gr/anakoinoseis)   *(υπάρχει συνημμένη στο τέλος της ιστοσελίδας του Τμήματος)

2. Τίτλος σπουδών ή αποδεικτικό απόλυσης (οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου γυμνασίου ή ισοτίμου τίτλου σχολείου μέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού).

Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου της απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από την αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 2δ, του Ν.4194/2013. Από 01-09-2021 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στη διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Αναζήτηση περαιτέρω λεπτομερειών και διευκρινίσεων για τη διαδικασία επικυρώσεων και μεταφράσεων αλλοδαπών εγγράφων μπορεί να γίνει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας: (https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html).

3. Φάκελος με καλλιτεχνική εργασία.

4. Υπεύθυνη Δήλωση  για την γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών(στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.vis.auth.gr/anakoinoseis)

5. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο (VISA) ή άδειας παραμονής ή άλλο μέσο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (Φωτοτυπία).

     Κατά την αυτοπρόσωπη υποβολή των δικαιολογητικών απαραίτητη είναι η επίδειξη από τον/την υποψήφιο/α της ταυτότητάς του/της ή του διαβατηρίου του/της (VISA) ή της άδειας παραμονής του/της αν διαμένει στην Ελλάδα, ή άλλου μέσου απόδειξης ταυτοπροσωπίας.

     Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μπορούν επίσης να σταλούν στηνΕπιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση,στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.,  στην οδό Ικονίου 1, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης (Τ.Κ.56430), εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, με Υπηρεσία Ταχυμεταφορών (Courier), με σχετική εξουσιοδότηση του/της υποψηφίου/ας στην υπηρεσία ταχυμεταφορών για :

ΑΔΑ: ΡΕ0Ε46Ψ8ΧΒ-ΒΦΩ

α) την κατάθεση των δικαιολογητικών και

β) την παραλαβή του αποδεικτικού παραλαβής των έργων από την επιτροπή που εμπεριέχει τον κωδικό-αριθμό πρωτοκόλλου υποψηφίου/ίας και θα πρέπει να επιστραφεί στον/στην υποψήφιο/α.    

 Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του τμήματος με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα τους δοθεί την ημέρα της υποβολής των δικαιολογητικών.

             Υπενθυμίζεται ότι, μόνο μετά από θετική κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων για το έργο τους, θα μπορέσουν οι υποψήφιοι της παραπάνω κατηγορίας να λάβουν μέρος στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του έτους 2023, αφού υποβάλουν νέα σχετική αίτηση.

Θεσσαλονίκη,  16-05-2023

Ο Πρύτανης

                                                                            Καθηγητής Δημήτριος Στ. Κωβαίος

Μετάβαση στο περιεχόμενο