ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.), ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.), ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.), ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου –με τον αναπληρωτή του- των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΠΘ, στα συλλογικά όργανα των Σχολών και των Τμημάτων, σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 17, 18, 21, & 26 παρ. 1, εδ. δ του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

β) Την αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Α') Υπουργική απόφαση σχετική με τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017,

γ) Την αριθ. αριθμ. Β. Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) Υπουργική απόφαση, τροποποιητική της με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργικής Απόφασης.

-----------------------------

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 16/11/2017 @ 10:49