Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο

Η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 7845/21.11.2017 πρυτανική πράξη, για τη διενέργεια εκλογών που αφορούν στην ανάδειξη ενός εκπροσώπου των  υπαλλήλων Ε.ΔΙ.Π. στη Σύγκλητο του ΑΠΘ, και ενός αναπληρωτή αυτού, αφού εξέτασε τις υποβληθείσες υποψηφιότητες, οι οποίες διαβιβάστηκαν με το αρ. πρωτ.  8354 /22.11.2017 έγγραφο του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού, ως προς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων και την απουσία τυχόν κωλυμάτων εκλογιμότητας, προβαίνει στην ανακήρυξη της παρακάτω ως υποψηφίας:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΤΑ) ΜΑΝΩΛΗ

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΕΤΣΙΟΥ                  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΛΑΜΠΙΔΗΣ  

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ

Συνημμένα αρχεία