Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου για τη λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Η  Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2998/22-7-2019, έχοντας υπόψη:
την προηγούμενη απόφασή της [συνεδρίαση με αριθμό 2994/18-6-2019-έγγραφο με αριθμό 30628/21-6-2019 (ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 21-6-2019)/ σχετ. (α), ΑΔΑ: 69ΖΞ46Ψ8ΧΒ-ΨΞ6],
το από 16-7-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Προϊσταμένου του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης [σχετ. (β)] σύμφωνα με το οποίο προτείνεται και οι θυρίδες αλληλογραφίας να παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα από 29-7-2019 έως και 16-8-2019, όπως και οι λοιπές διοικητικές υπηρεσίες-πλην των εξαιρέσεων-(απόφαση Συγκλήτου στη συνεδρίαση της με αριθμό 2994/18-6-2019), για τους λόγους που αναφέρονται στο (β) σχετικό έγγραφο.
τις διατάξεις:
 α)  του άρθρο 39 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/5-9-2000), όπως ισχύει, και
 β)  του άρθρου 13 παρ.2 περ. λστ΄ του Ν.4485/2017, όπως αυτός ισχύει,
     σε συνδυασμό με:
το γεγονός ότι το διάστημα από το τέλος Ιουλίου μέχρι και το τέλος Αυγούστου δεν πραγματοποιούνται μαθήματα και εξετάσεις στα Τμήματα και τις Σχολές του Α.Π.Θ. και ως εκ τούτου απουσιάζουν οι φοιτητές, καθώς επίσης ότι το διδακτικό προσωπικό τελεί σε θερινές διακοπές,
την έλλειψη προσωπικού για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια του έτους, με συνέπεια την υποχρεωτική χορήγηση αδειών στο  προσωπικό κατά το μήνα Αύγουστο, και
για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας,
αποφάσισε εκ νέου
 
Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου -συμπεριλαμβανομένων και των θυρίδων αλληλογραφίας- να παραμείνουν κλειστές, για το χρονικό διάστημα από 29-7-2019 έως και 16-8-2019.
 
Εξαιρούνται της παραπάνω απόφασης οι εξής υπηρεσίες οι οποίες θα παραμείνουν ανοικτές:
- Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)/ΑΠΘ- Επιτροπή Ερευνών,
- Το Τεχνικό Συνεργείο,
- Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ),
- Ο Σεισμολογικός Σταθμός,
- Ο Μετεωρολογικός Σταθμός και το Μετεωροσκοπείο,
- Το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας,
- Το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχείρισης Παν/κών Δασών,
- Το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος
- Η υπηρεσία κήπων και
- Οι Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης
 
Επισημαίνεται ότι η φύλαξη των κτιρίων και η καθαριότητα θα πραγματοποιείται με βάση ειδικό πρόγραμμα.
 
Τέλος σημειώνεται ότι για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού και τα μέλη του ΕΤΕΠ θα χρεώνεται το παραπάνω χρονικό διάστημα της άδειάς τους από το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και από τους Προέδρους των Τμημάτων (αντίστοιχα), χωρίς την υποχρέωση υποβολής αίτησης από μέρους των ενδιαφερομένων.
 
(Συνεδρίαση με αριθμό 2998/22-7-2019)