Προκήρυξη τριών θέσεων ΔΕΠ Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ηράκλειο, 19-06-2020

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ως εξής:
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr
1. Αριθμός προκήρυξης: 1501/6-3-2020 Φ.Ε.Κ. 898/16-06-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΤΧ0469Β7Γ-2ΤΒ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP16735
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ρευματολογία – Κλινική Ανοσολογία».

2. Αριθμός προκήρυξης: 1503/6-3-2020
Φ.Ε.Κ. 898/16-06-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΞΣΔ469Β7Γ-Ξ5Γ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP16736
ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ
- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρολογία».
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Τηλ. 2810-394401, e-mail: secretariat@biology.uoc.gr

3. Αριθμός προκήρυξης: 2995/7-4-2020
Φ.Ε.Κ. 898/16-06-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΗΑΘ469Β7Γ-Ζ3Ξ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP16737
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Βιολογία».
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/).
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 19-08-2020.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ