Διήμερο Εκδηλώσεων Διάχυσης Αποτελεσμάτων του Προγράμματος «LIFE+ για τη Γενετική Παρακολoύθησης των Ευρωπαϊκών Δασών (LIFEGENMON)»

Οι ερευνητικές ομάδες του Έργου «LIFE+ για τη Παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Δασών (LIFEGENMON)», από το Εργαστήριο Δασικής Γενετικής & Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) δια της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, διοργανώνουν στο πλαίσιο του έργου, Διήμερο Εκδηλώσεων Διάχυσης των Αποτελεσμάτων για τη Γενετική Παρακολούθηση και την Προστασία των Γενετικών Πόρων, την περίοδο 09-10 Ιουλίου 2020 στην Αθήνα.

Συνημμένα αρχεία