Δωρεάν Προγραμμάτα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Υγεία - Πολιτική Υγείας” και “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας”, του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν προκηρυχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-1 συνολικά 30 θέσεις για τα Δωρεάν Προγραμμάτα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Υγεία - Πολιτική Υγείας” και “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας”, του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ. Οι σχετικές προκηρύξεις και για τα δύο ΠΜΣ είναι διαθέσιμες online:

 

http://publichealthpolicy.med.auth.gr/el/info/news/184-kai-2020-21

http://phc.med.auth.gr/el/info/news/180-kai-2020-21

 

Συνημμένα αρχεία