Διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α1) από το ΚΔΞΓ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε φοιτητές/-ήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α1) (κωδικός: ΓΕΡΜ-Α1Α για το χειμερινό εξάμηνο και ΓΕΡΜ-Α1Β για το εαρινό εξάμηνο) κατά το χρονικό διάστημα από 20 Οκτωβρίου 2020 έως 4 Ιουνίου 2021 (αποφάσεις ΓΣ αριθμ. 18/20-7-2020 και 19/9-10-2020).
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα (επίπεδο Α1) στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.
Πληροφορίες για το μάθημα
• Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
• Το μάθημα θα διδαχθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Απαραίτητος εξοπλισμός για την παρακολούθηση του μαθήματος: Μικρόφωνο και κάμερα.
• Θα δημιουργηθούν 2 τμήματα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα (3 ακαδημαϊκές ώρες) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α1α Τρίτη
14:00-16:15 Παναγιώτα Ποπότη,μέλος ΕΕΠ του ΚΔΞΓ
Α1β Τετάρτη
16:00-18:15 Αγνή Δάφφα,μέλος ΕΕΠ του ΚΔΞΓ
Οι φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) με αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας (οι πρωτοετείς θα επισυνάπτουν αποδεικτικό εγγραφής στο τμήμα σπουδών).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 18 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:00.
Θα επιλεγούν 55 φοιτητές/-ήτριες ανά Τμήμα με σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ελένη Κουτούση
Τ: 
2310995165
Συνημμένα αρχεία