Διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α2) από το ΚΔΞΓ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε φοιτητές/-ήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α2) (κωδικός: ΓΕΡΜ-Α2Α για το χειμερινό εξάμηνο και ΓΕΡΜ- Α2Β για το εαρινό εξάμηνο) κατά το χρονικό διάστημα 20 Οκτωβρίου 2020 έως 4 Ιουνίου 2021 (αποφάσεις ΓΣ αριθμ. 18/20-7-2020 και 19/9-10-2020).
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα (επίπεδο Α2) στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.
Πληροφορίες για το μάθημα
• Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η γνώση της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Α2, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Α1 ή βεβαίωση συμμετοχής στο διατμηματικό μάθημα «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α1» του Κ.Δ.Ξ.Γ.
• Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες), κάθε Τρίτη, 14:00-16:15 από τη διδάσκουσα, κ. Ελπινίκη Αλεξιάδου, μέλος Ε.Ε.Π του Κ.Δ.Ξ.Γ.
• Το μάθημα θα διδαχθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Απαραίτητος εξοπλισμός για την παρακολούθηση του μαθήματος: Μικρόφωνο και κάμερα.

Οι φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) στο οποίο θα περιλαμβάνεται απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της γερμανικής γλώσσας και πρόσφατο αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9.00.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ελένη Κουτούση
Τ: 
2310995165
Συνημμένα αρχεία