Δημόσια Κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής Έργου (Αρ. Σύμβασης 3229/2019)

Δευτέρα 12-4-2021 και ώρα 09:00 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Διοίκησης (Κτίριο Διοίκησης, όροφος 6ος) θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση μεταξύ των προτεινόμενων μελών του αριθ. πρωτ. 18807/6-4-2021 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ, για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση Υφιστάμενων Χώρων Υγιεινής σε Κτίρια του Α.Π.Θ.».
 
Αριθμός Διακήρυξης: 15/2018
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 564.516,13 € 
Αριθμός Σύμβασης: 3229/2019
Ανάδοχος: ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2014ΣΕ54600062 του ΠΔΕ
 

  ΑΠΟ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.Θ.