Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Μίσθωση και εγκατάσταση ανοικτών μεταλλικών κάδων των 10m3, στους υπαίθριους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση και εγκατάσταση ανοικτών μεταλλικών κάδων των 10m3, στους υπαίθριους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με προϋπολογισμό 13.000,00 € (δεκατρείς χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές-προϋπολογισμός, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παροχής υπηρεσίας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124)

Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
13 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 15 Ιούνιος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310-991136