ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οριζόντιων περσίδων παραθύρων και ηλεκτροκίνητων συστημάτων συσκότισης αιθουσών για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 13.609,00 € (Δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια εννέα ευρώ) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 20-09-2017 και ώρα 12:00.

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Προσφοράς

Τεχνική Περιγραφή

 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

13 609ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος, 2017 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310996835

F: 

2310996810

E: 

Υποβλήθηκε στις 15/09/2017 @ 12:10