Επιτομή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669 (του Εμμανουήλ Κριαρά), Τόμος 3ος

Θέση

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑ 1, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ 55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Ελλάδα

DRAFT KENTRO ELLINIKIS GLOSSAS

Εκτύπωση του 3ου Τόμου της Επιτομής του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669 (του Εμμανουήλ Κριαρά)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ΝΠΙΔ του ΥΠΠΕΘ, καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκτύπωση του 3ου Τόμου της Επιτομής του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669 (του Εμμανουήλ Κριαρά), με προϋπολογισμό 4.715 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 4.997,90 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%, με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρά, 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. (τηλ. 2313-331500 – Υπεύθυνος κ. Βλάχος Γεώργιος).

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν την επίσημη προσφορά τους, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρά, 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, η κατάθεση μπορεί να γίνει είτε με email στο centre@komvos.edu.gr, είτε με φαξ στο 2313331502, μέχρι τις 30/10/2017, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12:30.

Κάθε προσφορά που κατατίθεται είναι δεσμευτική και θα πρέπει:

α) να ικανοποιεί (ή να υπερκαλύπτει, όπου προβλέπεται) το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των Προδιαγραφών. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν είναι ξεκάθαρο αν κάποιο προσφερόμενο χαρακτηριστικό καλύπτει (ή υπερκαλύπτει) τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των Προδιαγραφών, μπορεί να ζητηθεί από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σχετική έγγραφη διευκρίνιση, που θα είναι δεσμευτική και θα αποτελέσει μέρος της τελικής προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον θεωρηθεί ότι δεν καλύπτεται κάποιο απαιτούμενο χαρακτηριστικό, η προσφορά κηρύσσεται άκυρη στο σύνολό της.

β) να μην υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό

γ) να περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά των προσφερόμενων ειδών και συνολικό κόστος προσφοράς (με ΦΠΑ).

δ) να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μήνα από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Η συμμετοχή στη διαδικασία θα οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης, προμήθειας με τον ανάδοχο που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά για τα ζητούμενα είδη.

Σε περίπτωση υλοποίησης της προμήθειας, και αφού υπογραφεί η σχετική σύμβαση ανάθεσης, δίνεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς των υλικών προς το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας , οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του ΚΕΓ

Ι.Ν. Καζάζης

 

Ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής

Καθηγητής Δημήτριος Μαυροσκούφης

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
4 715ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 30 Οκτώβριος, 2017 - 12:30
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2313331500
Φαξ: 
2313331502