ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - προμήθεια ειδών (UPS, Βάσεις στήριξης οθόνης υπολογιστή)

Η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια ειδών  (UPS, Βάσεις στήριξης οθόνης υπολογιστή), που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα.
 
Οι κωδικοί CPV των προμηθειών είναι:          31430000-9     2.246,33 ευρώ
                                                                        30237200-1        200,00 ευρώ
                                                                       
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.446,33 € με ΦΠΑ.
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους για τα είδη τα οποία θέλουν να προσφέρουν, συμπληρώνοντας τον συνημμένο πίνακα, μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ. (email: info@eng.auth.gr).
 
Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν σε μορφή pdf, να έχουν συμπληρωμένα, τουλάχιστον, τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα και επιπλέον, ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή. Ο α/α του κάθε είδους για το οποίο κατατίθεται προσφορά πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον α/α του συγκεκριμένου είδους στον συνημμένο πίνακα.
 
Σημειώνεται ότι ο πίνακας των ζητούμενων ειδών διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), μέσω του συνδέσμου:
http://155.207.18.221/files/ΤΕΛΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_UPS_ΒΑΣΕΙΣ_ΟΘΟΝΗΣ_Αντιγραφή.xlsx
 
Όπου αναφέρεται κατασκευαστής ή/και κωδικός προϊόντος, θα πρέπει το προτεινόμενο είδος να είναι τουλάχιστον ισοδύναμο, ως προς τις προδιαγραφές.
 
Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς θα γίνει κλήρωση, στα γραφεία της Κοσμητείας, στην οποία θα προσκληθούν, ώστε να είναι παρόντες όσοι από τους μειοδότες επιθυμούν.
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την τιμή ανά είδος, είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία (χαρακτηριστικά) πρέπει να αναφέρονται.
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
 
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ΄Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
 
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
 
 
Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης
 
 
 

Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
2 446ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 31 Ιούλιος, 2020 - 10:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία