Κείμενο προκήρυξης

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών, ως εξής:  

 

 ΤΜΗΜΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ,

Τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

1.Αριθμός  προκήρυξης: 3671/15-04-2016

Φ.Ε.Κ. 597/29-06-2016 τ. Γ’, ΑΔΑ: 7Β7Γ469Β7Γ-5Α1

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001428255

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

- Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο  «Αγγειοχειρουργική».

2.Αριθμός  προκήρυξης: 3670/15-04-2016

Φ.Ε.Κ. 597/29-06-2016 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΝΙΗ469Β7Γ-8Ν6

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»:00001428448

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

- Μία (1) θέση  Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική».

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ,

Τηλ.2810-394271, E-mail: secretariat@materials.uoc.gr

3.Αριθμός  προκήρυξης: 5518/10-05-2016

Φ.Ε.Κ. 655/12-07-2016 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΦ60469Β7Γ-Ζ68

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001428571

- Μία (1) θέση  Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία Κολλοειδών Συστημάτων».

      

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,

Τηλ. 2810-393807 e-mail: secr@math.uoc.gr

4.ριθμός  προκήρυξης: 5480/10-05-2016

Φ.Ε.Κ. 655/12-07-2016 τ. Γ’, ΑΔΑ: 748Γ469Β7Γ-Ζ4Ι

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001428732

- Μία (1) θέση  Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση».

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).  Επίσης τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, στις Γραμματείες των ανωτέρω Τμημάτων.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  27-09-2016

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

597/29-06-2016 τ. Γ’, 655/12-07-2016 τ. Γ’

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

ΤΜΗΜΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ,

Τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ,

Τηλ.2810-394271, E-mail: secretariat@materials.uoc.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,

Τηλ. 2810-393807 e-mail: secr@math.uoc.gr

 

 

Προέλευση Προκήρυξης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Υποβλήθηκε στις 23/08/2016 @ 10:22