Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών, των Τμημάτων Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Φυσικοθεραπείας του του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Κείμενο προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
1. Στο ΦΕΚ 720{25-07-2016 (τ. ΓΊ δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. Φ16{117613{l2{18-07-2016 έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. ως εξής:
TEXNOΛOΓlKOΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΕΡΕΑΣ ΕΜΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗTEXNOΛOΓlAΣΓΕΩΠΟΝΙΑΣΚΑΙ TEXNOΛOΓlAΣΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Σ.Τ.Γ.&Τ.Τ.&Δ.)
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΦΥΣΙΚΟΥΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ
- Μιας (1) θέσης Καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) με γνωστικό αντικεΙμενο «Περιβαλλοντική Γεωμορφολογία».
ΑΔΑ: Ω84Ψ4653ΠΣ-444
κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»:ΟΟΟΟ1481816
2. Στο ΦΕΚ 724{28-07-2016 (τ. ΓΊ δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. Φ16{123423{Ζ2{26-07-2016 έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1)
θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τ.Ε.1.Στερεάς Ελλάδας. ως εξής:
ΣΧΟΛΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΓΕΩΠΟΝΙΑΣΚΑΙ TEXNOΛOΓlAΣΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Σ.Τ.Γ.&Τ.Τ.&Δ.)
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΦΥΣΙΚΟΥΠΕΡΙΒΜΛΟΝΤΟΣ
. Μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντΙΚΕίμενο «Διαχείριση ΠροστατευόμΕνων Περιοχών και Παρόχθιων Δασικών
οικοσυστημάτων»,
ΑΔΑ: Ω2ΥΛ4653ΠΣ-ΗΦΞ
κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΜΑ»: 00001481658
3. Στο ΦΕΚ 720{25-07-2016 (τ. ΓΊ δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. Φ16{117601{Ζ2{18-07-2016 έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1)
θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τ.Ε.1.Στερεάς Ελλάδας. ως εξής:
ΤEXNOΛOΓlKOΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΡΕΑΣ ΕΜΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝΥΓΕΙΑΣ& ΠΡΟΝΟΙΑΣ(Σ.Ε.Υ.Π.)
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
. Μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Αντιλήψεις στο χώρο της Φυσικοθεραπείας».
ΑΔΑ: ΩΡΘ24653ΠΣ-4ΔΕ
κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΜΑ»:ΟΟΟΟ1481859
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣΥΠΟΒΟΛΗΣΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 20-10-2016
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για
τηv κρίση δικαιολογητικά στο πληροΦοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apel1a.minedu,gov.gr) και στη συvέχεια va υποβάλουν στη
Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος του ΤΕΙ. Στερεάς Ελλάδας το Φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αvαΦέρεται στο ΦΕΚδημοσίευσης
της προκήρυξης συvοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτροvικής τους αίτησης.

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
720/25-07-2016 (τ.Γ΄), 724/28-07-2016 (τ. Γ),
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 20 Οκτώβριος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2237025063
2231060286
2231060177
2231060176
Προέλευση Προκήρυξης
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: