Προκήρυξη του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Κείμενο προκήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.110/30-05-2017 (θέμα 30) απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ύστερα από τις σχετικές εισηγήσεις των Τμημάτων
& Σχολών του Τ.Ε.Ι.,

Προκηρύσσει

Την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων εmστημονικών αναγκών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη, για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται αντίστοιχα τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 31 Ιούλιος, 2017 (All day)
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: