Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ  ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ (τηλ.Γραμματείας 2310991050,e-mail: info@phed-sr.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16768)
 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (τηλ.Γραμματείας 2310995197, e-mail: info@for.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16769)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16770)
 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ   (τηλ.Γραμματείας 2310995231, e-mail: info@vet.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία Ζωϊκής Παραγωγής και Εφαρμοσμένη Στατιστική».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16771)
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ   (τηλ.Γραμματείας 2310999044, e-mail: sofia@auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστολογία - Εμβρυολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16772)
 
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 912/17-06-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 17-06-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 26 Αυγούστου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  26/06/2020
Ο Πρύτανης α.α.
Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
 
 
 
 

Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης
Καθηγητής Τμήματος Χημείας

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
912/17-6-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 26 Αύγουστος, 2020 - 15:00