Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π.

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Τo παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης ΔΕΠ:
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995050 e-mail: info@eled.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19250)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2085/17-12-2020 τ.Γ΄(ημερ.κυκλ.18-12-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την1 Μαρτίου 2021.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης)υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr)και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  28/12/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
2085/17-12-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 1 Μάρτιος, 2021 - 15:00