Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενής θέσης ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής κενής θέσης ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996887 e-mail: lykos@psy.auth.gr )
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευροψυχολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19701)
 
Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 52/19-01-2021 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 19-01-2021) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 30 Μαρτίου 2021.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στο αντίστοιχο τηλέφωνο και e-mail.
Θεσσαλονίκη,  29/01/2021
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
52/19-1-2021 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τρίτη, 30 Μάρτιος, 2021 - 15:00