Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995197 e-mail: info@for.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Εδαφολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19696)
 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998170 e-mail: info@physics.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οπτική, Οπτικές Ιδιότητες Στερεών και Φασματοσκοπία Στερεών».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19697)
 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997680 e-mail: info@chem.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19698)
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995254 e-mail: info@econ.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19699)
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999288 e-mail: gnikifor@auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία-Ανδρολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19700)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 40/18-01-2021 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 19-01-2021) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 30 Μαρτίου 2021.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  29/01/2021
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
40/18-1-2021 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τρίτη, 30 Μάρτιος, 2021 - 15:00