Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες Τμημάτων του ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ ΞΗ

Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια Ξενόγλωσσων Βιβλίων και Συγγραμμάτων για τις Ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 & 2 και στο Παράρτημα ΣΤ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές).

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
392/2017
Προϋπολογισμός: 
220 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 8 Μάιος, 2017 - 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 12 Μάιος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία