Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση του άγονου είδους αριθ. 3, του Διαγωνισμού αριθ.397/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡ.397/3
TO ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) την με αρ. συνεδρίασης 2949/16-10-2017 (αρ. Πρωτ. 3628/23-10-2017, ΑΔΑ:7Z4446Ψ8XB-ΕΚ8, ΑΔΑΜ: 17REQ002128088 ) απόφαση της Συγκλήτου και
β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/5-8-2016,
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ενός (1) Εξυπηρετητή (server) γεωδεδομένων, για τις ανάγκες του Τμήματος Αγρονόμων, Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 2 Νοέμβριος, 2017 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 3 Νοέμβριος, 2017 - 10:00
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: