Προκήρυξη τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια υλικού αναβάθμισης του δικτύου κορμού, την επέκταση της καλωδιακής υποδομής και την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του ΑΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 403/2017
 «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ»
 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια υλικού για την αναβάθμιση του δικτύου κορμού, την επέκταση της καλωδιακής υποδομής και την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών αποθηκευτικού χώρου κρίσιμων διοικητικών και ακαδημαϊκών εφαρμογών του ΑΠΘ. Η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, έχει το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μεγαλύτερη ποσότητα (των αναφερομένων στο Παράρτημα Ι) κατά ποσοστό μέχρι 15% εντός της αρχικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 104 του ν. 4412/2016.
 
Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
403/2017
Προϋπολογισμός: 
150 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος, 2017 - 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος, 2017 - 09:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία