Προκήρυξη Τακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή τμήματος κεντρικού αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού δικτύου τηλεθέρμανσης στο υπόγειο τούνελ της Ν.Ο.Π.Ε.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 04/2017

 

  1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανακατασκευή τμήματος κεντρικού αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού δικτύου τηλεθέρμανσης στο υπόγειο τούνελ της Ν.Ο.Π.Ε », με προϋπολογισμό 75.729,42 (πλέον Φ.Π.Α) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
  2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/tenders. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 08/01/2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 10/01/2018. Πληροφορίες: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα).       

 3.   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2018 και ώρα λήξης 12:30μ.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 πμ.

Η προσκόμιση της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής γίνεται με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξης.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Οικοδομικών εργασιών στην Α1 τάξη και Α1 τάξη και άνω τάξης για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 21 της σχετικής διακήρυξης.
  2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.514,59 € με ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 14/11/2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
  3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΕ 2014ΣΕ54600062 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Προκαταβολή και ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) δε θα χορηγηθούν.

7.    Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ.

Προϋπολογισμός: 93904,48 με ΦΠΑ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 15 Ιανουάριος, 2018 - 12:30
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Δευτέρα, 22 Ιανουάριος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία