Προκήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο «Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την τακτική συντήρηση, έλεγχο-περιοδική επιθεώρηση και επισκευή υποσταθμών μέσης τάσης, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και γενικών πινάκων χαμηλής τάσης των κτιρίων του ΑΠΘ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 401/2018

Αριθμός Διακήρυξης: 401/2018
Είδος σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσίας –τακτική ετήσια συντήρηση, περιοδικό έλεγχο –επιθεώρηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα και επισκευή –διάγνωση βλαβών των Υποσταθμών Μέσης Τάσης , των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και των Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης όλων των Κτιρίων, εντός και εκτός της Πανεπιστημιούπολης, για τρία συνολικά έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την τακτική συντήρηση, έλεγχο-περιοδική επιθεώρηση και επισκευή υποσταθμών μέσης τάσης, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και γενικών πινάκων χαμηλής τάσης των κτιρίων του ΑΠΘ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
401/2018
Προϋπολογισμός: 
499 480€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος, 2018 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996871
Φαξ: 
2310 996907
Συνημμένα αρχεία