Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για συμπληρωματικές προμήθειες αναβάθμισης ψηφιακών υποδομών ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε επτά (7) τμήματα
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης ξεχωριστά για κάθε τμήμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

418/2018

Προϋπολογισμός: 

519 700€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 17 Δεκέμβριος, 2018 - 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 21 Δεκέμβριος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 19/11/2018 @ 19:27