Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. 418/2018, για συμπληρωματικές προμήθειες αναβάθμισης ψηφιακών υποδομών ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για συμπληρωματικές προμήθειες αναβάθμισης ψηφιακών υποδομών ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε επτά (7) τμήματα
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης ξεχωριστά για κάθε τμήμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
418/2018
Προϋπολογισμός: 
519 700€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 17 Δεκέμβριος, 2018 - 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 21 Δεκέμβριος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία