Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. 434 για την Αναβάθμιση Λογισμικού Στατιστικής (SPSS)

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (SPSS) (ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 418/2018 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΑΓΟΝΟ)»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια λογισμικού στατιστικής (SPSS) για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το υπό προκήρυξη είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72268000-1 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
434/2019
Προϋπολογισμός: 
65 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 1 Απρίλιος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 5 Απρίλιος, 2019 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία