Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (SPSS) (ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 418/2018 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΑΓΟΝΟ)»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια λογισμικού στατιστικής (SPSS) για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το υπό προκήρυξη είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72268000-1 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

434/2019

Προϋπολογισμός: 

65 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 1 Απρίλιος, 2019 - 23:59

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 5 Απρίλιος, 2019 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 04/03/2019 @ 12:30