Ανακοίνωση Διαβούλευσης με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση εργαστηριακών υποδομών κλινικής-δικαστικής τοξικολογίας και ιστοπαθολογίας του Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:
α)την αριθμ. 1894/28-3-2019 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», και
β) την 2987/23-4-2019 απόφασης της αναθέτουσας αρχής (έγγραφο αριθμ. 23599/13-5-2019) για την προσφυγή στη διαδικασία διαβούλευσης
Καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού της διαδικασίας σύναψης της ανωτέρω σύμβασης.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.
Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα του ΑΠΘ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.auth.gr στην διαδρομή : http://auth.gr/news/tenders
Επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου .pdf η διακήρυξη υπ’ αριθμ. 442/2019, της οποίας οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές τίθενται σε διαβούλευση.
Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekouliak@ad.auth.gr , κ. Ευαγγελία Κουλιακιώτη
Επισημαίνεται πως ο σχολιασμός των οικονομικών φορέων είναι άμεσος και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται :
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=17478129678319611#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage215.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D100ntsrwut_4.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία