Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 161/2019 - «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών της Microsoft για τις ανάγκες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ.»

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών της Microsoft για τις ανάγκες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ.».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Τριάντα (30) ημέρες, από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
161/2019
Προϋπολογισμός: 
74 400€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 1 Ιούλιος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 2 Ιούλιος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία