Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού με αριθμό 164/2019 για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών της Microsoft για τις ανάγκες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας.
Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών της Microsoft για τις ανάγκες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ.».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Τριάντα (30) ημέρες, από την υπογραφή της.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
164/2019
Προϋπολογισμός: 
74 400€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία