Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. 171/2019 - Αντικατάσταση του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης σε υποσταθμό της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Αντικατάσταση του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης σε υποσταθμό της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Δύο (2) μήνες, από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
171/2019
Προϋπολογισμός: 
38 440€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 17 Δεκέμβριος, 2019 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία