Ανακοίνωση Διαβούλευσης Με Τίτλο: Προμήθεια Και Εγκατάσταση Εργαστηριακού Εξοπλισμού Βασικής Έρευνας Για Τις Ανάγκες Των Τμημάτων Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΔΙΕΘΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 5.480.444,35€
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 6.795.751,00€

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:
α)την αριθμ. 1789/23-3-2020 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη των Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», και
β) την 58/30-4-2020 (έγγραφο αριθμ. 22930/4-5-2020) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου
Καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού της διαδικασίας σύναψης της ανωτέρω σύμβασης.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της διακήρυξης.
Μοναδικός κωδικός της διακήρυξης στο περιβάλλον ‘’ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ’’ του ΕΣΗΔΗΣ: 20DIAB0000010048.
Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα του ΑΠΘ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.auth.gr στην διαδρομή: http://auth.gr/news/tenders
Επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου .pdf η διακήρυξη υπ’ αριθμ. 494/2020, της οποίας οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές τίθενται σε διαβούλευση.
Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekouliak@ad.auth.gr, κ. Ευαγγελία Κουλιακιώτη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 494
 

Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία