Διακήρυξη διεθνoύς ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αρ. 500/2020 για τις Προμήθειες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του ΑΠΘ για την έρευνα και την εκπαίδευση

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, ο οποίος αποτελείται από 6 τμήματα, είναι η προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου όπου απαιτούνται υπηρεσιών εγκατάστασης, εκπαίδευσης, εγγύησης, γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

-Υπολογιστικές υποδομές για την έρευνα και την εκπαίδευση

-Αναβάθμιση κλιματισμού σε κεντρικό Datacenter με βάση τις νέες ανάγκες

-Λογισμικό προσομοίωσης για την εκπαίδευση και την έρευνα

-Λογισμικό VDI (Virtual Desktop Infrastructure) για την εκπαίδευση και την έρευνα

-Επέκταση υπηρεσίας εξ αποστάσεως εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
500/2020
Προϋπολογισμός: 
1 092 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 1 Φεβρουάριος, 2021 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 5 Φεβρουάριος, 2021 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία