Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

Η Σχολή Επιστημών Υγείας  ΑΠΘ καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των οργάνων που αναφέρονται παρακάτω:

  • Μία (1) κεφαλή μέτρησης ενυδάτωσης με ακίδες
  • Δύο (2) φίλτρα μικροσκοπίου φθορισμού, ένα μήκους κύματος εκπομπής EM BP 690/50 και ένα μήκους κύματος εκπομπής EM BP 607/80
  • Τρεις (3) οκτακάναλες πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου, 0.5-10 μL, 5 – ή 10-100 μL και 20- ή 30-300 μL

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 5.497,00 ευρώ (πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά) , περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για κάθε είδος χωριστά και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την επίσημη προσφορά τους, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον/την νόμιμο/η εκπρόσωπο της εταιρείας, στην  ηλεκτρονική διεύθυνση linaki@auth.gr (Γραμματεία της Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας, κ.  Λίνα Κυργιαφίνη, ισόγειο κτιρίου Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., είσοδος απέναντι από το ΑΧΕΠΑ, τηλ.  2310 99 9184,), μέχρι την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016, και ώρα 13:00.

Οι προσφορές πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές και να αναγράφουν την τιμή μονάδας κάθε είδους, καθώς και  το συνολικό ποσό για τη ζητούμενη ποσότητα.  

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
5 497ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 6 Δεκέμβριος, 2016 - 15:15
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
231099 9184
Φαξ: 
231099 9210