53/2023 Διακήρυξη «Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την εγκατάσταση εφεδρικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ζ) στο κτίριο του Σεισμολογικού Σταθμού του Α.Π.Θ»

  1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την εγκατάσταση εφεδρικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ζ) στο κτίριο του Σεισμολογικού Σταθμού του Α.Π.Θ», με προϋπολογισμό 55.645,16 € (πλέον Φ.Π.Α 24%: 13.354,84 €) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

CPV 45315600-4: Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης

Κωδικός NUTS Φορέα: EL522    Κωδικός NUTS Τόπου Εκτέλεσης: EL522

  • Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 201554, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/tenders. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 06-07-2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 10-07-2023 Πληροφορίες: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα).
  • Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή καιώρα λήξης 12:30 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η προσκόμιση της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής γίνεται με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξης.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 21 της σχετικής διακήρυξης.
  • Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.112,90 (χίλια εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά) και τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 13-06-2024 (τουλάχιστον 335 μέρες). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες.
  • Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ, ΤΠΑ 2021-2025 ΥΠΑΙΘ, ΣΑΝΑ: ΝΑ346, MIS: 5197970, ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2023ΝΑ34600041, ΥΠ:10, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης του ΥΠΑΙΘ με αρ.πρωτ.26387/Β9/Φ33/66/ 08-03-2023 (ΑΔΑ: 9Ι9Ζ46ΜΤΛΗ-421).

Προκαταβολή και ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) δε θα χορηγηθούν.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί με Απόφαση του Πρύτανη του Α.Π.Θ.

Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 201554

Μετάβαση στο περιεχόμενο