Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Υπεύθυνος
Ευστράτιος Στυλιανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996781
Email: 
post image

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΙΒΙΜ), το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμόν 229717/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ4Β’/5-1-2018), κατόπιν σχετικής πρότασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ, αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης.
 
Το ΚΕΔΙΒΙΜ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4485/17 (Α΄ 114), όπως αυτός ισχύει, και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του (ΦΕΚ 374/2-2-2021/τ.Β΄).
 
Όργανα Διοίκησης:
(i). Η/Ο Πρόεδρος του Κέντρου
Πρόεδρος του Κέντρου ορίζεται η/ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, στην/στον οποία/ο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη και έγκριση της Συγκλήτου.
(ii). Το Συμβούλιο του Κέντρου το οποίο αποτελείται από:
α) την/ον Πρόεδρο του Κέντρου
β) έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος, ο οποίος ορίζεται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής.
(iii). τη/το Διευθύντρια/τη Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 
Η λειτουργία του εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική και εκπαιδευτική πολιτική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ υλοποιείται και πιστοποιείται κάθε δράση μη-τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, η οποία περιλαμβάνει την επιμόρφωση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εν γένει διά βίου μάθηση, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη διά βίου μάθηση.
 
Τα εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά προγράμματα οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ μπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία με ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του Κέντρου.
Οι Επιστημονικές/οι Υπεύθυνες/οι (ΕΥ) των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ, συμπεριλαμβανομένων των αφυπηρετησάντων, καθώς και μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ του ΑΠΘ, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών.
 
Σκοπός του ΚΕΔΙΒΙΜ είναι:
α) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών του ΑΠΘ σε προγράμματα που απευθύνονται τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή κοινωνία, με στόχο την πιστοποιημένη κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού.
β) Η εξασφάλιση της δυνατότητας να έχουν υψηλού επιπέδου επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες.
γ) Η συμβολή του ΑΠΘ στο γενικότερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.
δ) Η υλοποίηση προγραμμάτων που ως στόχο έχουν α) την εμβάθυνση των γνώσεων και την εξειδίκευση αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, γ) την αρχική και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Τα προγράμματα επιμόρφωσης υλοποιούνται με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως ή με μικτή μέθοδο διδασκαλίας και στοχεύουν στην ανάπτυξη, την επικαιροποίηση και την προσαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των επιμορφωμένων.
ε) Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο των προγραμμάτων που διοργανώνονται.
στ) Η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και γενικά εκδηλώσεων με στόχο την προαγωγή της διά βίου μάθησης στην ελληνική και διεθνή κοινότητα.
ζ) Η σύναψη προγραμματικών συμφωνιών με Περιφέρειες, Δήμους, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς, για θέματα που αφορούν (i). την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού τους, (ii). την εκπόνηση μελετών, (iii). την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά και προάγει τη διά βίου μάθηση και εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κέντρου.
η) Η διοργάνωση Θερινών Σχολείων, η εκπαιδευτική αποστολή των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΚΕΔΙΒΙΜ.