Αριστοτέλειο Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας & Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων

Γρηγόριος Ζαρωτιάδης

+30 2310996484

akke@auth.gr

 • Το Αριστοτέλειο Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας και Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (ΑΚΚΕ) αποτελεί μονάδα έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  Ιδρύθηκε με την αριθμ. 2996/4-7-2019 απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ. Σκοποί του ΑΚΚΕ είναι:
  (α) η διενέργεια πρωτογενούς κοινωνικής έρευνας σε συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς φορείς και οργανισμούς,
  (β) η συνεργασία με ερευνητικές ομάδες ή μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ όσον αφορά την διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών,
  (γ) η υποστήριξη της λήψης στρατηγικών αποφάσεων του ΑΠΘ, και
  δ) η ανάπτυξη ηλεκτρονικής και συμβατικής βιβλιοθήκης και βάσης δεδομένων για τους σκοπούς και τους στόχους του Κέντρου.

  Σύμφωνα με το ιδρυτικό διάταγμα το ΑΚΚΕ πραγματοποιεί τους σκοπούς του με τη διεξαγωγή ερευνητικής διαδικασίας, αναπτύσσει συνεργασίες με Σχολές, Τμήματα και Εργαστήρια του ΑΠΘ ή άλλων ημεδαπών και αλλοδαπών Α.Ε.Ι. καθώς και με άλλους Ερευνητικούς Φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού και Επιστημονικά Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού στο πλαίσιο προγραμματικών συμφωνιών, διεκδικώντας αντίστοιχη χρηματοδότηση από Εθνικούς, Κοινοτικούς ή Διεθνείς πόρους. Το ΑΚΚΕ δύναται να αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης σε τοπικό, εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το οικείο κάθε φορά κανονιστικό πλαίσιο.

  Το ΑΚΚΕ διοικείται από επταμελές ΔΣ, το οποίο αποτελείται από εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ ή ομότιμους καθηγητές του ΑΠΘ με αναγνωρισμένο έργο που τελεί σε άμεση συνάφεια με τους σκοπούς του Κέντρου, εκ των οποίων τρία (3) και δύο (2) πρέπει να προέρχονται από τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και από τη Νομική Σχολή, αντίστοιχα.
  Για την υποστήριξη της επιστημονικής και λοιπής δράσης του, έχει συγκροτηθεί διεπιστημονικό Επιστημονικό Συμβούλιο με εισήγηση του ΔΣ και απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ. Από την ίδρυση του στεγάζεται στο κτήριο της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο