Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών

+30 2310996803,997198

dikam@auth.gr

 • Το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. στις 6-7-11.
  Υπάγεται στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, η οποία το εποπτεύει.
   
  Σκοπός του (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) είναι:

  • Η διεπιστημονικού χαρακτήρα μελέτη και προβολή σε διεθνή κλίμακα του Αριστοτελικού έργου, σε ένα εύρος θεμάτων που καλύπτουν το φάσμα των βασικών κλάδων φιλοσοφίας, ανθρωπιστικών σπουδών, νομικών/ πολιτικών επιστημών, φυσικών και μαθηματικών επιστημών, επιστημών υγείας και τεχνολογικών επιστημών.
  • Η εξειδίκευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη μελέτη του έργου του Αριστοτέλη σε συνάρτηση με τους αντίστοιχους κλάδους των ανωτέρω επιστημών, καθώς και η κατάρτιση ειδικών ερευνητών.

  Αντικείμενο του (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) είναι:

  • Η μελέτη του Αριστοτελικού έργου ως βασικού πυλώνα της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνικού πολιτισμού στη διαχρονική του διάσταση, καθώς και του Ευρωπαϊκού και εν γένει Δυτικού πολιτισμού.
Η μελέτη της Αριστοτελικής παράδοσης σε άλλους λαούς και πολιτισμούς.
Μετάβαση στο περιεχόμενο