Διεπιστημονικό Κέντρο Αγροδιατροφής

+30 2310998835,991653

rmenkis@agro.auth.gr

 • To Διεπιστημονικό Κέντρο Αγροδιατροφής (ΚΕΑΓΡΟ ) στο ΑΠΘ ιδρύθηκε με υπ’ αριθμ. 2965/29&30-8-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από πρόταση δεκατριών (13) Εργαστηρίων του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Στο Κέντρο συμμετέχει μεγάλος αριθμός Εργαστήριων από τα Τμήματα Γεωπονίας καθώς και Χημείας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, τα οποία δραστηριοποιούνται ερευνητικά και εκπαιδευτικά στα αντικείμενα της αγροδιατροφής.
   
  Το Κέντρο αποτελεί μονάδα του ΑΠΘ ελεγχόμενη από τη Σύγκλητο. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και επικουρείται, σε ό,τι αφορά την επιστημονική και λοιπή δράση του, από άλλες Δομές του ΑΠΘ καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες.
   
  Η ίδρυση του Κέντρου στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι η αλυσίδα του αγροδιατροφικού τομέα έχει υψηλή οικονομική και κοινωνική σημασία για το σύνολο της χώρας, ταυτόχρονα όμως συνδέεται με τις τοπικές ιδιαιτερότητες και συνεπώς η ενίσχυσή της μπορεί να αποτελέσει πόλο βιώσιμης ανάπτυξης και υψηλής ανταγωνιστικότητας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, η αγροδιατροφική αλυσίδα αρχίζει «από το χωράφι» με την κατάλληλη διαχείριση των φυσικών πόρων (έδαφος-νερό-ενέργεια), τη χρησιμοποίηση υγιούς και πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης και καταλήγει στην παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών και μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος γεωργικών προϊόντων «στο ράφι». Το ΚΕΑΓΡΟ δραστηριοποιείται στην έρευνα, μελέτη, διάδοση και μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης που αντιστοιχούν στο σύνολο του διεπιστημονικού έργου που επιτελείται στον τομέα της αγροδιατροφής, στο Τμήμα Γεωπονίας και σε άλλα Τμήματα και Σχολές του ΑΠΘ.
   
  Το ΚΕΑΓΡΟ υποστηρίζει την υλοποίηση δράσεων και πρακτικών οι οποίες θα βοηθήσουν κάθε προσπάθεια για τη μετάβαση από την παραδοσιακή στην ‘ευφυή’ γεωργία και κτηνοτροφία. Στόχος του Κέντρου είναι η διασύνδεση του σχετικού Ακαδημαϊκού χώρου με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής, η επιστημονική υποστήριξη, η παροχή τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών για την παραγωγή και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της προσαρμογής της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή.
  Στις δράσεις του Κέντρου περιλαμβάνονται:

  • Η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, η συστηματική μελέτη, η εκπαίδευση, η διεπιστημονική προσέγγιση και αξιολόγηση δεδομένων και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, σε θέματα βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης και παραγωγής σε συνθήκες χαμηλών εισροών. 
  • Η ανάπτυξη δράσεων κατάρτισης, ενημέρωσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών αξιολόγησης σε θέματα αγροδιατροφής. 
  • Η προώθηση διεθνών δραστηριοτήτων και η συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα καιεκδηλώσεις στον χώρο της αγροδιατροφής, προκειμένου να αναδειχθούν οι συνέργειες και η ανάγκη διακρατικών και διεθνών συνεργασιών σε θέματα αγροδιατροφής. 
  • Η διασύνδεση και ανάδειξη των δραστηριοτήτων των μελών του ΑΠΘ που δραστηριοποιούνται κεντρικά ή περιφερειακά σε θέματα αγροδιατροφής σε όλα τα στάδια παραγωγής και η περαιτέρω ανάδειξη του ρόλου του στην διεπιστημονική μελέτη αγροδιατροφικών θεμάτων. 
  • Η διασύνδεση του επιστημονικού δυναμικού του ΑΠΘ που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα με το αντίστοιχο άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς.
Μετάβαση στο περιεχόμενο