Σχεδιαστήριο Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

+30 2310998971,998973,992748

adoukas@for.auth.gr

  • Ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 1122/21.3.49 τ.Α΄ και διακονεί τη διδασκαλία και την έρευνα, που αφορά τα εξής αντικείμενα: Εφαρμογές Σχεδίου σε αντικείμενα: Τοπογραφίας, Μεταφοράς Ξύλου, Μελέτης Οδοποιίας και Αξιοποίησης, Σχεδιασμού Κατασκευών, Κτηματολογικών χαρτών

    Διδακτικό αντικείμενο εργαστηρίου:
    Προπτυχιακά: Εκμάθηση σχεδιασμού μέσω προγραμμάτων CAD,  Εφαρμογές Σχεδίου σε αντικείμενα: Τοπογραφικών διαγραμμάτων, Σχοινιογραμμών, Μελέτης Χάραξής Δασικού Δρόμου και Αξιοποίησης,  Κτηματολογικοί χάρτες.

    Ερευνητικό αντικείμενο εργαστηρίου
    Εκμάθηση νέων μεθόδων σχεδίασης, σύνταξη σχεδίων για μελέτες οδοποιίας, σχεδιασμός δασικών κατασκευών 2D & 3D σχεδίων σε περιβάλλον CAD, σχεδιασμός τοπογραφικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών χαρτών με χρήση ψηφιακών αεροφωτογραφιών, ψηφιακή σχεδίαση κατασκευών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο