ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ

Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με τίτλο: "Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, Σαρωτών και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Σχολών του Α.Π.Θ".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

365/2016

Προϋπολογισμός: 

78 245€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Monday, 9 January, 2017 - 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Friday, 13 January, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310 996903

F: 

2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Submitted on 05/12/2016 @ 9:59