ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Κλάδεμα-υλοτομία επικίνδυνων δέντρων» με προϋπολογισμό 14.000,00 € (δέκα τέσσερις χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή της προσφοράς από τη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», γραφείο 816), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00π.μ. - 13.00μ.μ. (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-996824, Τεχνικών Πληροφοριών 2310-991136-Υπεύθυνη: Β. Κούρτη) ή από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν το φάκελο με την προσφορά τους, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 21-10-2016 και ώρα 13:00.
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, στις 24-10-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ., στο Γραφείο Περιβάλλοντος (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»).
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας. Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας.
Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά και θα ολοκληρωθεί έως 28-2-2017.
Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

14 000ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Παρασκευή, 21 Οκτώβριος, 2016 - 13:30
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310991136

F: 

2310991130

E: 

Υποβλήθηκε στις 12/10/2016 @ 14:58