Γραφείο Περιβάλλοντος

+30 2310 991133, 991136

 • Σκοπός της συγκρότησης του Γραφείου Περιβάλλοντος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Α.Π.Θ. και η ελαχιστοποίηση του αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματός του.

  Το Γραφείο Περιβάλλοντος λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης και έχει άμεση και αμφίδρομη σχέση με την Επιτροπή Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ο.Π.Δ), καθόσον η Επιτροπή αυτή προτείνει δράσεις σχετικά με την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Α.Π.Θ. και παράλληλα γνωμοδοτεί και προσφέρει επιστημονική τεκμηρίωση για τις δράσεις του Γραφείου.

  Το Γραφείο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  Α. Προγραμματίζει και συντονίζει δράσεις στο Α.Π.Θ. για:

  • την επαναχρησιμοποίηση και την πρόληψη της παραγωγής των αποβλήτων, καθώς και την αποδοτική διαχείριση τους,
  • την εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας,
  • την ορθολογική διαχείριση του νερού,
  • την ανάπλαση της πανεπιστημιούπολης και τη διαχείριση πρασίνου,
  • τη βιώσιμη κινητικότητα,
  • την παραγωγή και διάθεση βιολογικών προϊόντων,
  • την οικοανάπτυξη,
  • την παρουσίαση και παροχή οδηγιών υιοθέτησης καλών πρακτικών,
  • την ευαισθητοποίηση και την συμμετοχή των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στην Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση (Ο.Π.Δ.) στο Α.Π.Θ.,
  • τη συμμόρφωση των αναδόχων στις διαδικασίες της Ο.Π.Δ.

  Β. Συμμετέχει στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων για την Ο.Π.Δ. στο Α.Π.Θ., ενώ παράλληλα ενημερώνεται για σχετικές έρευνες, μελέτες, υπηρεσίες, προϊόντα και χρηματοδοτήσεις.

  Γ. Εποπτεύει τα συνεργεία στα οποία ανατίθενται εργασίες όπως: η συντήρηση χώρων πρασίνου, ο καθαρισμός και ο ευπρεπισμός των χώρων αυτών, η συντήρηση και η επισκευή των γεωργικών και κηπευτικών μηχανημάτων, ο ανεφοδιασμός τους σε καύσιμα και ελαιολιπαντικά η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και ανταλλακτικών, και μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε αυτά να είναι σε διαρκή ετοιμότητα.

 • Αριστείδης Ντόμπρος 2310991133
  Βενετία Κούρτη (για θέματα συντήρησης χώρων πρασίνου) 2310991136

Μετάβαση στο περιεχόμενο