ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ετήσια συντήρηση των αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης σε διάφορες Σχολές του ΑΠΘ» με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από τη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 13.00-14.00 (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-996824, Τεχνικών Πληροφοριών 2310-991171-Υπεύθυνος Πεξαράς Θεοδόσης) ή από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν το φάκελο με την προσφορά τους, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 27-12-2016 και ώρα 13:00.
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, στις 28-12-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στο γραφείο 809 (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»).
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας. Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας, λειτουργούν νόμιμα με έδρα τη Θεσσαλονίκη ή διαθέτουν πλήρως στελεχωμένο παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, εφαρμόζουν εγκεκριμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN, ISO 9001 για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση Αυτόματων Συστημάτων Πυρανίχνευσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να κατατεθεί με το φάκελο της προσφοράς.
Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση.
Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας δίνεται προθεσμία δέκα (10) μηνών που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.
Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Με εντολή Πρύτανη
Ο Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

9 300ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τρίτη, 27 Δεκέμβριος, 2016 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 19/12/2016 @ 13:13